Gemeente Rotterdam
Ta.v.dhr. M. Hoogerbrugge
Projectleider Groeibriljanten 13 oktober 2003
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Betreft: aanmelding Groeibriljant Oud - Charlois

Geachte heer Hoogerbrugge,

Bij brief van 15 mei 2003 hebben wij ons tot wethouder Pastors gewend met het verzoek Oud Charlois aan te wijzen als Groeibriljant. Wij ontvingen daarop uw brief van 4 juni 2003. Hieronder beantwoorden wij uw brief van 4 juni en geven wij een nadere toelichting op de aanmelding.

Allereerst verwijzen wij u naar de bijgaande presentatie en naar onze website www.groeibriljantoudcharlois.nl. Aldaar kunt een uitgebreide toelichting vinden op de ideeën die wij hebben met betrekking tot onze wijk.

Op uw vragen en zal ik hieronder ingaan.

Wat is de meerwaarde om geselecteerd te worden als Groeibriljant?
Om onze plannen te kunnen realiseren is deskundige ondersteuning, medewerking van (gemeentelijke) diensten en corporaties en last but not least, geld, nodig.

De initiatieven die reeds in gang worden gezet, zijn incidenteel en van aard (zie de presentatie). Wij zijn als particuliere initiatiefnemers niet in staat om meer structurele, bouwkundige en infrastructurele ontwikkelingen in gang te zetten of te financieren.

Professionele begeleiding is nodig om onze ideeën om te zetten in een goed doortimmerd plan van aanpak, met bijbehorende fasering, financiële onderbouwing en sturing.
Ondersteuning van diensten is nodig om de uitvoering te kunnen realiseren.
Geld is nodig om panden aan te kunnen kopen, om panden te kunnen opknappen, om een periode van huurgewenning voor startende ondernemers mogelijk te maken enz.

Zonder het predikaat Groeibriljant blijven onze initiatieven beperkt tot incidentele evenementen. Daarbij is het de vraag hoelang de initiatiefnemers nog de inzet zullen blijven houden om de neergaande spiraal in Oud Charlois tegen te houden.

De criteria
Wij menen dat wij voldoen aan alle criteria om als Groeibriljant aangewezen te worden.

We zijn een 100 % particulier initiatief. Achter de hierbij gevoegde presentatie en op onze website treft u de lijst met deelnemers aan onze werkgroep aan.


Het is een project op het gebied van fysieke infrastructuur: immers we willen de (leegstaande) winkels en bedrijfjes rond de Charloisse Kerksingel en in de uitwaaierde winkelstraten (Gouwstraat, Grondherendijk, Wolphaertsstraat-Katendrechtse Lagedijk) in ere herstellen en deze straten een face-lift geven.

Dit levert dan een bijdrage aan het versterken van de economische structuur van de omgeving. Deze economische impuls, alsmede een versterkte culturele functie van de wijk, dragen weer bij aan de sociale samenhang in de wijk.

Het is een project dat een centrale plek in de wijk versterkt, te weten het oude hart van Charlois.

Het project is verrassend omdat kunst en cultuur "op Zuid" nog niet zo ruim vertegenwoordigd zijn in vergelijking tot de andere maasoever van de stad. Tevens is het project verrassend omdat we de potentie van de wijk aanboren in plaats van de negatieve kanten te benadrukken. Dit kan voorbeeldwerking hebben voor andere wijken, die over een oude dorpskern beschikken.

Het druist zeker niet in tegen gemeentelijke plannen. De deelgemeente Charlois wil graag de culturele functie in het oude hart van Charlois versterken.

De effecten kunnen wat ons betreft zichtbaar worden tijdens de huidige collegeperiode tot 2006, wij willen graag snel aan de slag. Met kleine stapjes kunnen op korte termijn al zichtbare effecten worden gerealiseerd.

De financiering
Een criterium is dat de realisering van de plannen voor tenminste 50 procent door initiatiefnemers worden gefinancierd.

Wij nemen aan dat het niet de bedoeling zal zijn dat de huidige initiatiefnemers zelf panden aankopen, opknappen en zetbaas worden in alle verworven panden.
Veel van de huidige initiatiefnemers hebben in de wijk hun bedrijf of organisatie.
Zij zijn gaarne bereid een bijdrage te leveren door hun arbeidskracht in te zetten en door in hun eigen bedrijf of organisatie extra investeringen te plegen met het oog op de gewenste ontwikkelingen. Degelijke investeringen vinden op dit moment al plaats.
Daarnaast zullen de toekomstige ondernemers, de beoogde kunstenaars en ambachtslieden, bereid moeten zijn om in hun nieuwe bedrijf/ locatie te investeren.

Ook kan de initiatiefgroep externe financiering aan trekken, bijvoorbeeld van sponsors of fondsen. Op dit moment wordt daarover al nagedacht.

Tenslotte willen de in de wijk actieve corporaties en diensten een bijdrage leveren: de Nieuwe Unie en het OBR hebben zich naar aanleiding van onze vraag daarover in die zin positief uitgesproken.

Wij kunnen u geen doortimmerde begroting geven. Wij zijn immers geen projectontwikkelaars of projectleiders, maar particulieren met andere deskundigheden en talenten. Wel kunnen wij inschatten dat het realiseren van onze plannen niet alleen veel van onze inzet zal vergen, maar ook een flink bedrag aan gemeentelijk ondersteuning.
Met het aankopen, opknappen, verkopen of verhuren van panden met huurgewenning aan een tiental startende bedrijfjes zal immers al veel geld gemoeid zijn.

Wij stellen ons voor dat, na toekenning van het predikaat Groeibriljant, de werkgroep met hulp en begeleiding van professionele ondersteuning, een projectplan inclusief begroting en fasering, opstelt.


Tot slot
Wij hopen met bovenstaande de aanmelding voldoende te hebben toegelicht. Wij herhalen onze uitnodiging en willen u graag verwelkomen in de wijk, zodat we onze plannen visueel en mondeling kunnen toelichten.

Met vriendelijke groet,

Jannie Hommes
Namens de Werkgroep Groeibriljant Oud Charlois

Kaatsbaan 12
3082 DP Rotterdam
tel. 010 - 4955594
mobiel 0624715144
info@hommesadvocaat.nl

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concer