Verslag Werkgroep Groeibriljant 29 oktober 2003

Aanwezig: Herman Ferguson, Ton Schobben, Paul Opmeer, Mehmet Dunmaz, Paul Kamsteeg, Cees Flaming, Anke Wevers, Hilde Ferguson, Henk van Eijk, Gerard van den Broek, Leo Heijnen, Tineke Teunen, Arjan van Es, Peter Holierhoek en Jannie Hommes.

Jannie heet een nieuw lid van de werkgroep welkom, namelijk Mehmet Dunmaz, lid van het bestuur van de Lalelie moskee. Paul Kamsteeg van de WOM is als gast aanwezig.

Jannie meld de ontwikkelingen met betrekking tot de aanmelding en PR. Alle ontwikkelingen worden voortaan op twee nieuwe pagina's van de website gemeld. Een pagina Nieuws voor u en Nieuws voor de leden. Op de pagina Nieuws voor de leden staan de notulen en uitnodigingen van de vergaderingen.

Paul Kamsteeg krijgt het woord en vertelt over de werkzaamheden van de Wijk Ontwikkelingsmaatschappij. De WOM werkt op basis van de Ruimtelijke Economische Structuur (afgekort RES). Oud Charlois is daarin bestemd voor kunst, cultuur en zakelijke dienstverlening. De WOM probeert panden aan te kopen of te huren en deze vervolgens door te verhuren aan bedrijven in genoemde sfeer. Onlangs is Grondherendijk 80 verhuurd aan Karin Vosters. Zij gaat daar een galerie vestigen. Charloisse kerksingel 12 is misschien verhuurd.

De WOM heeft Karin Vosters opdracht gegeven om de etalages in Oud Charlois op te sieren. Voorlopig komen alleen etalages in aanmerking van panden die al verhuurd zijn. Volgens Paul Kamsteeg bevordert het namelijk niet de verhuurbaarheid van een pand, wanneer de etalage is ingericht met kunst.

Paul Kamsteeg meldt dat iedereen hem tips kan geven over leegstaande panden. De WOM probeert de leegstaande panden aan de Katendrechtse lagendijk tegenover snackbar Albina te verkrijgen. Tevens probeert de WOM het politiebureau in bezit te krijgen. Het is nog onduidelijk wie dit gaat gebruiken, er gaan geruchten dat de staf van Charlois welzijn er komt te zitten, maar dit wordt door Cees betwist. Uiteraard kan de werkgroep meedenken over de bestemming van het politiebureau. Peter noemt als tip een TV-station dat nu nog ergens aan de West-Kruiskade zit en daar moet vertrekken.

Vervolgens krijgt Tineke het woord over de financiën. Zij heeft overleg gehad met Leonie Melchers en meldt dat er bij de gemeente geen enkele ruimte is om nog subsidie aan te vragen uit potjes. Voor financiering zullen we daarom moeten denken aan maatschappelijk ondernemen. Zo kan bijvoorbeeld de AVR worden gevraagd om een bijdrage te leveren aan Groeibriljant. Verder denkt zij aan fondsen als het VSB fonds (kunst, cultuur) en Bernard fonds. In dat geval moet echter voor een concreet project geld aangevraagd worden. Zodra de projecten wat concreter worden omschreven, dan kan Tineke daarmee weer aan de slag.

Cees meldt dat onlangs een convenant is afgesloten met de winkeliers van de Wolphaertsbocht en de Katendrechtse Lagendijk. Zij huren nu particuliere beveiliging in, waartegen over de politie extra inzet heeft.
Voorts meldt Cees dat op 28 november aanstaande bij de Maastunnel een monument voor verkeersslachtoffers wordt onthuld. De leden van de werkgroep worden uitgenodigd.

Mehmet Dunmaz meldt dat de moskee graag wil deelnemen aan alle positieve ontwikkelingen in de wijk.

Arjan meldt dat de eigenaar van het café het Kleine Concert ook in de werkgroep wil komen.

Jannie meldt dat op 5 november aanstaande de projectleider Groeibriljanten M. Hoogerbrugge naar haar kantoor komt in verband met de aanvraag.
Wie erbij wil zijn is welkom, maar moet zich wel even van tevoren aanmelden bij Jannie. Verzamelen om 14:45 bij Jannie op kantoor om het gesprek met elkaar af te stemmen.

Jannie vraagt voorts of het mogelijk is dat een potje wordt gevormd waaruit zij alle lopende kosten kan betalen. De bedrijven/organisaties die een bijdrage willen leveren kunnen dit bedrag overmaken op gironummer: 9187576 ten name van Stichting Beheer Derdengelden advocatenkantoor Hommes. Jannie zou het een en ander helder administreren, zodat zij te zijner tijd verantwoording kan afleggen. Als eerste doet Blommenfesteijn ter plekke een donatie van € 150,--.
Hommes zal ook een donatie van € 150 storten.

Anke vertelt nog dat zij heeft geinformeerd bij het MKB over trainingen voor winkeliers met betrekking tot het voorkomen en omgaan met geweld situaties. Het MKB biedt een dergelijke training aan. Anke zal nog kijken of er een korting kan worden gegeven, wanneer er meerdere deelnemers uit een wijk zien. Wanneer dat het geval is kan het een en ander worden doorgegeven aan Piet Struyk van de Winkeliersvereniging.

Met betrekking tot het vervolg wordt afgesproken dat het tijd wordt om concreter aan de projecten te gaan werken, nu de aanmelding defintief de deur uit is. Gerard zal hiervoor samen met Anke een opzetje maken.

Jannie stelt voor om structuur aan te gaan brengen in de vergadering. De groep wordt te groot om over ieder punt met elkaar te kunnen vergaderen. Wellicht dat de volgende keer commissies kunnen worden aangesteld.

De volgende vergadering zal plaatsvinden nadat de eerste groeibriljanten zijn genomineerd te weten op 16 december om 19:30 uur in het proeflokaal, met of zonder champagne.

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert