Stichting KICK

Verslag van de 1 e Algemene Ledenvergadering en tegelijkertijd de zoveelste van de werkgroep Groeibriljant Oud-Charlois DD 12-01-2005.

Aanwezig: Jannie [voorzitter], Gerard [verslag], Herman Ferguson, Hilde, Michiel, Dik, Anke, Chris, Tineke, Leo, Henk, Arjan, Irfan, Paul Kamsteeg, Tini van de Wetering

Afwezig met bericht: Herman Spanjersberg, Ton, Peter

1 Opening

Jannie opent de vergadering. Hierna houden we een voorstelrondje.

2 Mededelingen van het bestuur

 • De statuten zijn definitief
 • De vrijwilligersverzekering is rond
 • Anke gaat medio deze zomer aftreden als pennigmeester, ze blijft betrokken bij de club, maar we zoeken wel een opvolger m/v
 • Er zijn 2 aanvragen gehonoreerd; Mozaike, en schilderen van de Wolfhaertstraatpanden
 • Anke gaat afspraken maken met de projectleiders om de door dS+V geëiste zaken te bespreken (tussenrapportages en financiële verantwoording)
 • Herman Spanjersberg heeft gemaild dat men definitief toestemming heeft om de KERK onder te brengen in een aparte stichting en deze via de Culturele Commissie te gaan exploiteren

3 Brief OBR

Naar mening van de vergadering moeten we een brief sturen aan Marco Pastors cq het OBR, omdat de spelregels gedurende de race veranderd worden. Tineke zal een concept opstellen. De brief zal een positieve grondtoon hebben.
We gaan overigens wel uit van een deadline van 31 maart 2005 voor het indienen van nieuwe subsidieaanvragen bij dS+V.

4 verslag ALV d.d. 28 oktober 2004

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 aanvraag haalbaarheidsonderzoek Pareltje

Gerard schetst in het kort de werkzaamheden van de werkgroep en de opeenvolgende acties van Eigenaar WOM. De vergadering heeft geen probleem met het feit dat de aanvraag door de WOM wordt ingediend, en vergezeld gaat van een adhesiebetuiging van Groeibriljant Oud-Charlois. Hierdoor komen ook de lasten van de voortgangsrapportages en financiële verplichtingen bij de WOm te liggen. Ter toelichting wordt nog gemeld dat er ook afstemming heeft plaatsgevonden met Marco Hoogerbrugge. De ALV wordt in kennis gesteld dat het haalbaarheidsonderzoek medio begin maart wordt opgeleverd. Daarna zal zo mogelijk gezamenlijk met een potentiële exploitant een vervolgaanvraag worden ingediend om het pand bouwkundig gereed te maken voor een publieksfunctie.

6 nieuwe projecten / nieuwe aanvragen

 1. Michiel: Grafische werkplaats. Na een flukse discussie vanwege de genoemde lokatie wordt het plan an sich goedgekeurd om verder uit te werken. Het past naadloos in het concept van KIP. Henk van Eijk geeft aan tegen een eventuele vestiging op de Grondherendijk 80 te zijn, daar hij dit ziet als uitbreidingslocatie van Historisch Charlois.
 2. Nieuwe bestemming pand “Klein 14”
  Tini geeft aan dat zij en haar vriend, met de WOM als adviseur, in onderhandeling zijn om het pand aan te kopen. Zij willen daar 2 bedrijven gaan vestigen: een Loopbaanadviesbureau en een Japans Centrum. Zij willen de liefde en aandacht voor het pand van Paul en Anna continueren. De eventuele subsidieaanvraag zal gaan om accentverlegging van de publieksfunctie.
 3. Familiebanken.
  Tineke heeft naar aanleiding van een bezoek aan de school, samen met moeders uit de wijk het plan opgevat om familiebanken in de wijk te gaan plaatsen (voor moeder en kind).
 4. Charloisse Dag
  Arjan heeft samen met Dik en Henk nog het idee voor een Charloisse dag. Te houden op de zaterdag van de Open Atelier route. Kosten zijn gering.
 5. Banken en Vloerverwarming van de Kerk
  Dit idee van Leo blijkt in het verleden al eens door de kerk te zijn uitgewerkt. Dik tekent op dat hij het plan van de Kerk in een subsidieformulier gaat gieten.
 6. Panoramatafel Charloisse Hoofd
  Herman speelt met de gedachte om zoiets te realiseren. Was nog aan het nadenken over de uitvoering, maar de aanvraag gaat er wellicht nu eerder komen.
 7. Oude Lantarenpalen op de Grondherendijk.
  Tini brengt dit idee spontaan naar voren. Wellicht kan de deelgemeente hierin wat betekenen, gelet op dat enige jaren geleden de Zuidhoek op dezelfde wijze is verfraaid. Toegevoegde NOOT: Gerard zal Cees Flameling bellen
 8. Maastunneltekening
  Michiel brengt in dat hij over dit idee van Paul heeft gesproken met een aantal collega kunstenaars. Anke zal trachten materiaal op te zoeken in Paul´s archief.
 9. Markiezen Proeflokaal Bootsman
  Leo zal een aanvraagformulier invullen
 10. Verlichting Kerktoren + Verlichting Schoorsteen Schobben
  Arjan en Jannie gaan hiermee aan de gang.

 

7 afronding projecten

  1. Schoorsteen Schobben
   Zeer geslaagd project. Veel publiciteit getrokken. Afrekening is opgesteld en verstuurd naar dS+V
  2. Kerstmarkt
   Ondanks waterige opening was het een geslaagde editie. Pastors heeft toezeggingen gedaan over continuering van een financiële bijdrage. Arjan hoopt op een positief bericht daarover in de komende weken. Afrekening is opgesteld en verstuurd naar dS+V.

8 voortgang overige projecten

 1. KIP
  Er komen aanvragen voor de revitalisering van de Wolfhaertstraat en de eentje om de lege panden in Oud-Charlois onder de aandacht te brengen van kunstenaars en cultuurdragers Met betrekking tot dit laatste zal een Open Dag begin maart worden georganiseerd.
 2. Wandelen
  Men heeft zich de blaren gelopen. Ana Fernandus is bereid gevonden om de wandelboekjes te lay-outen, en evt. de bordjes die her en der gaan komen. Plan is om een paar wandelpalen in Charlois te plaatsen, en 2 grotere informatiepanelen. Gerard´s suggestie om te zijner tijd een GPS-wandeling te ontwerpen wordt meegenomen.
 3. Mozaïek
  Thema´s en locaties zijn vastgesteld. Het presentatieboekje bevindt zich in de afrondende fase. Michiel is bezig met de schetsen. Ter vergadering verblijdt Paul Kamsteeg Michiel met de toezegging om het pand Kat Lagedijk 467 tijdelijk om niet in bruikleen te geven.
 4. Fondswerving / sponsoring
  Tineke deelt mede dat er een aantal aanvragen van €5.000,- klaarliggen voor versturing naar fondsen. Daarnaast maakt ze met Gerard de plannen definitief om met een paar grote bedrijven in de slag te gaan.

 

9 nieuwe vergaderdatum, rondvraag, sluiting

Het geeft zich geen rondvraag. De volgende vergadering zal worden gehouden op 1 maart 2005 om 19.30 in het Pareltje.

Stichting Kunst Initiatieven Charloisse Kerksingel.

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert