Verslag Algemene Ledenvergadering Groeibriljant Oud-Charlois.

Oftewel Stichting KICK

Locatie: Het Pareltje (voormalig Gemeentehuis)

Datum: 1 maart 2005

Tijdstip: 19.30 uur

Aanwezig

Leo, Chris, Paul Kamsteeg, Joris, Marco Bijkerk, Herman Ferguson, Herman Spanjersberg, Hilde, Irfan, John Giskes, Michiel, Henk, Dik, Arjan, Tineke, Jannie, en Gerard

Afwezig met bericht

Anke, Peet.

 

 1. Opening
  Jannie opent de vergadering en heet de leden en gasten van harte welkom. Op tafel liggen nog nagekomen stukken. Na een voorstelronde wordt daarom een leespauze ingelast.
 2. Mededelingen van het bestuur resp. leden
  Henk van Eijk deelt vol trots mede dat hij erin geslaagd is een suikeroom te vinden die het buurpand van SHC aan de Grondherendijk van de WOM wil kopen ten behoeve van de uitbreiding van SHC. Hij wordt hiermee van harte succes gewenst.
  Paul Kamsteeg heeft contact tot stand gebracht tussen mensen die klassieke concerten in hun huis organiseerden, maar uit hun jasje groeiden en de Culturele Commissie van de Oude Kerk.
  Paul deelt tevens mee dat het mozaïekenatelier van Michiel tijdelijk is gevestigd in een WOM pand aan de Katendrechtse Lagedijk.
  Leo Heijnen deelt mede dat Radio Rijnmond a.s. vrijdag 2 uur lang live vanuit de Bootsman wordt uitgezonden. Iedereen is van harte welkom.
 3. Verslag ALV d.d. 12 januari 2005
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 4. Nieuwe aanvragen
  Jannie merkt op dat er zoveel aanvragen zijn in totaal, dat we als we besluiten alles in te dienen, dat we dan boven ons eerder toegezegde plafond van €600.000,- gaan komen. Op voorstel van Arjan wordt alles behandeld en ingediend, dat we hooguit kijken naar punten en komma´s. Naar zijn mening is er in de stad ´geld genoeg´.
  Besloten wordt de aanvragen te behandelen in volgrode van duurte.
  • Etalage Wolphaertstraat
   er wordt geconcludeerd dat het niet voldoet aan 50-50 financiering. Dat dient te worden bijgesteld. Alsdan gaat de vergadering akkoord met indiening.
  • Charloisse dag
   Akkoord mits in de aanvraag verduidelijkt wordt dat de ene post de inzet van de bewoners betreft en de andere post de daadwerkelijke kosten
  • Zeildoek.
   Ook hier dient gekeken te worden naar de 50-50 financiering. Verder akkoord.
  • Markiezen.
   Aan de indieners wordt gevraagd nog een offerte van een zonweringsbedrijf aan te leveren. De vergadering spreekt uit dat bij een eventuele verandering van exploitant de zonwering aan het gebouw moet blijven hangen (we beschouwen het aard en nagelvast).
  • Verlichting Oude Kerk en Schoorsteen Schobben
   Er zijn 2 opties: op een sokkel of in de grond. Er bestaat een voorkeur voor de gelijkvloerse variant. Voor wat betreft de kosten van de electriciteit wordt er enerzijds gekeken naar de deelgemeentelijke stroomkast. Autobedrijf Schobben is bereid de variabele kosten van zijn schoorsteenverlichting te dragen.
  • Grafisch Atelier.
   Helemaal graag akkoord.
  • Rehoboth kleuterschool (vm Klein 14)
   Er volgt een grondige discussie waarbij het belang van een publiekstrekker als opvolger van Klein 14 onderstreept wordt. Echter met het leergeld van de afwijzing van de aanvraag van de T-tuin bij het Keramiek Museum vindt een groot deel van de vergadering dat er goed gekeken moet worden naar de openbaarheid. Bijvoorbeeld de verwijzing naar de activiteiten van Deksels kunnen in dat licht verwarrend zijn. Deze hebben nl. geen openbaar karakter, wel trekt het aanloop, net zoals de eventuele verhuur van atelierruimte.
   Nadat er een rondje is gehouden waarbij de inbreng van Herman Spanjersberg “we hebben vantevoren geen goed- of afkeurcriteria vastgesteld” breed wordt onderschreven. Hierna wordt geconcludeerd dat Joris en Tini nog eens goed kijken naar de teksten en de kostenposten 1 en 2. De herziene aanvrag zal later nogmaals door de vergadering bekeken worden. [Procedure: zie verderop]
  • Kunst in Panden
   Er worden ca. 10 kunstenaars gezocht, er zijn al 2 aanmeldingen binnen. Vergadering is akkoord met indiening.
  • Wolphaertstraat 2e fase
   Gerard mist de termijn waarop een en ander moet gaan blijven staan. Ook heeft hij gelet op dat er geen gespecificeerde kostenraming ligt van De Nieuwe Unie. Paul Kamsteeg en Leo brengen in dat de bijdrage van de Groeibriljant gezien zou kunnen worden als huurgewenning / huurmatiging van de ateliergebruikers. Als dat tekstueel zo wordt aangepast is het eerder bezwaar daarmee vervallen.
  • Interieur Oude Kerk
   Herman Spanjersberg licht toe dat de cijfers vertaald zijn uit oude offertes en derhalve reëel zijn. De kerk heeft groen licht en beschikt over eigen middelen. Tip vanuit de vergadering: De Remonstrantse Kerk aan de Westersingel heeft een goede constructie met Arminius. Graag nog een aanvulling in de aanvraag met betrekking tot de culturele plannen voor de toekomst.
  • Pareltje
   Er wordt pas verbouwd als er daadwerkelijk overeenstemming is met een gebruiker. Dan gaat alles in één keer. De bouwkundige offerte is inmiddels gereed (wordt rondgestuurd door Gerard).
   De vergadering gaat akkoord met de aanvraag met als voorwaarde dat een ´substantieel deel van het gebouw de bestemming Kunst en Cultuur, in de breedste zins des woords, moet krijgen´. De rol van de projectgroep blijft belangrijk.

De tellerstand is nu €589.139,=

Besloten wordt om de herziene aanvragen in een schriftelijke ronde, met korte reactietijd aan de vergadering voor te leggen.
De Panoramatafel en het langste schilderij ter wereld (Maastunnel) worden op de voorraadlijst van toekomstprojecten gezet.

 

 1. Mandatering aanvraag toekomstige nieuwe projecten
  Omdat er geen financiële ruimte is, vervalt dit agendapunt.
 2. nieuwe bestuursleden
  Jannie licht toe dat er ruimte is voor nieuwe bestuursleden. De oproep klinkt om zowel binnen als buiten de eigen kring rond te kijken. Tineke geeft aan serieus over het bestuurslidmaatschap te willen nadenken.
 3. voorbereiding deelraad in de wijk
  Door het DB van de deelgemeente zijn we uitgenodigd een toelichting te geven in de deelraadsvergadering die in de wijk gehouden wordt. Helaas is de datum nog onbekend. Hilde, Arjan, en Tineke zijn bereid te helpen bij de voorbereiding van een korte presentatie.
 4. nieuwe vergaderdatum, rondvraag, sluiting
  • Volgende vergadering zal gehouden worden op 20 april 2005 om 19.30 uur, in het tijdelijke mozaïekatelier van Michiel aan de Katendrechtse Lagedijk.
  • Tineke heeft een aantal fondsen aangeschreven, en vraagt de contactpersonen van de diverse projecten aan te geven waar er nog financiële gaten zitten.
  • Tineke stelt voor om de Raadscommissie een keer uit te nodigen. Dit is akkoord. Tineke zal dit via de griffie regelen.

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert