Verslag Deelnemersvergadering Groeibriljant Oud-Charlois . Oftewel Stichting KICK

Locatie: Mozaïekenwinkel Katendrechtse Lagedijk 467
Datum: 15 juni 2005
Tijdstip: 19.30 uur

Aanwezig

Hilde, Michiel, Arjan, Tineke, Jannie, Irfan, Hans Grootenhuis, Herman Ferguson, Henk, en Gerard

Afwezig met bericht

Ton, Herman Spanjersberg.

•  Opening
Jannie opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hans Grootenhuis is actief als beheerder van het foto-archief van SHC en wordt door Henk voorgesteld als vervangend vertegenwoordiger.

•  Mededelingen van het bestuur
Jannie deelt mede dat Ton Schobben heeft aangegeven zijn lidmaatschap te willen opzeggen. Hij blijft uiteraard de doelstellingen van de Groeibriljant steunen. Michiel Brink heeft aangegeven deelnemer te willen worden van onze Stichting. Hij wordt in die zin van harte welkom geheten.

Overige mededelingen

  • SHC is nog steeds bezig om met behulp van externe financiers het naastgelegen pand te verwerven.
  • Op 17 juni is er een Open Dag in de Mozaïekenwinkel, komt allen.
  • Wierd Omta van Pietje Bell TV heeft laten weten dat ze weer terug komen naar de wijk. Men gaat 1 uur TV maken over Charlois per week startend in september.

•  Verslag ALV d.d. 20 april 2005
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

•  Financieel cluster

•  Anke en Tineke geven een gezamenlijke toelichting op de afrekening 2004. We geven geld uit en we ontvangen geld. Belangrijk is de toelichting op een van de laatste pagina's. Naar aanleiding van een vraag van Hilde wordt uitgelegd dat de €400,- bij Kerstmarkt te maken heeft met een verkeerde overboeking. Dit is inmiddels gerepareerd. Herman geeft aan dat het in de lijn ligt om ook onze fictieve vergaderkosten op te voeren. Dit zal voor het komend jaar in de toelichting opgenomen worden.
Vervolgens wordt het financiële verslag over 2004 vastgesteld en aan het bestuur decharge verleend.

•  De penningmeester geeft een toelichting op het uitgereikte overzicht van de financiële stromen over het eerste kwartaal.

•  Bestuurswisseling
Per acclamatie worden Tineke Teunen en Herman Ferguson door de deelnemersvergadering als penningmeester respectievelijk als gewoon bestuurslid gekozen.
Anke Wevers wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen periode. Anke treedt toe tot de werkgroep ‘Grafisch Atelier”

•  Projecten

•  Stand van zaken aanvragen

Op bijna alle aanvragen is een beschikking ontvangen. Enkel Grondherendijk, Pareltje, en inrichting Oude Kerk zijn nog hangende. Alles met mekaar hebben we zo'n 15 projecten (exclusief administratie, PR, etc.) lopend. De drie voornoemde zullen zeker ook besproken worden met Marco Hoogerbrugge op 27 juni a.s.

•  Voortgang projecten

•  Charloisse dag zal op 1 oktober plaatsvinden van 11 tot 17 uur. De Kerk is akkoord, aan de invulling van het programma wordt nu gewerkt. De Tweede Kerstmarkt is ook al onderweg, er zijn al 30 kramen aangemeld. Data: 9, 10 & 11 december.

•  Verlichting Kerk. Binnenkort wordt met de gekozen leverancier contact opgenomen. Men heeft nog een klein sponsortje nodig. Mogelijk kan de opening / inwerkingstelling op 1 oktober plaatsvinden

•  Grafsich Atelier krijgt op 1 juli a.s. de sleutel van de WOM. Komend weekend is er de zgn Goudkoorts. Men is daar aanwezig om nog wat te netwerken.

•  Mozaieken. Q-bord heeft als leverancier van de TRESPA-platen zich bereidt verklaard een sponsorbijdrage te leveren. Met de Open Dag a.s. vrijdag wordt er weer een volgende fase betreden. Men heeft nog behoefte aan deskundigheid op het gebied van bevestigingstechnieken. Gesuggereerd wordt om met Gemeentewerken contact op te nemen.

•  Wolphaertstraat. De Nieuwe Unie heeft het plaatje compleet. Na de zomer wordt begonnen met het buitenwerk. Stichting NAC is bezig met het brandpand. John Giskes heeft een raam besteld zodat een dichte berging kan worden omgezet in een etalage. Hier wordt de straat weer een stukje vrolijker van. De neveneffecten zijn duidelijk zichtbaar en merkbaar. De oude bewoners zijn erg blij met de positieve ontwikkelingen.

•  Jannie vertrekt daags na de vergadering naar Turijn. In haar presentatie zal zij de Wolphaertstraat centraal stellen. Volgende keer zal er verslag worden gedaan.

•  Wandelingen staan bijna allemaal op papier. De kinderwandeling wordt de laatste hand aan gelegd. Men is nu bezig om wegwijzers en borden te bestellen. Men hoopt op 1 oktober eea te kunnen presenteren.

•  Markiezen proeflokaal Bootsman. Er wordt een tweede offerte aangevraagd. Realisatie hangt evenwel nog af van de financiële positie van de onderneming.

•  KIP is destijds afgewezen omdat dS+V vond dat één jaar genoeg tijd was om kunstenaars te interesseren en gazomaardoor. Er wordt daarom in gewijzigde vorm gewerkt aan een Open Dag op 1 oktober.

•  Japans centrum. De opening van de Dojo staat voorzien op 8 oktober a.s. Men is nu bezig met het ontwerp van de Tuin. In plaats van de huidige schuur moet het T-huis komen.

•  Pareltje. Gerard geeft aan dat de onderhandelingen met de mogelijke exploitant nogal ‘grillig' verlopen. Hij licht wat de positie van de WOM is. Vervolgens geeft hij aan dat dS+V volop meedenkt en ermee kan instemmen met een latere aanlevering van het gevraagde exploitatie-overzicht. ook heeft men een positieve grondhouding jegens de invulling van de bovenverdieping (VVV-kantoor).
Ook anderen deelnemers van de Groeibriljant hebben informatie over de onderhandelingen. De deelnemersvergadering is gelet op de voortschrijdende kalender toch wel ongerust. Het Pareltje is voor Oud-Charlois en onze Groeibriljant van groot belang. Besloten wordt een brand E-mail te sturen aan Marco Pastors.

•  Grondherendijk. Vanaf de zijde van dS+V wordt geëist dat er vijfenzeuventigduzend euro aan particulier geld in wordt gestopt. We achten dat niet geheel realistisch. Dit zal dan ook op 27 juni a.s met dS+V besproken worden.

•  Inrichtingsverandering Oude Kerk. Men is daar op de hoogte van de naderende deadline, maar men reageert niet erg adequaat. Besloten wordt om een brand E-mail te sturen naar de Kerkeraad. “We hadden het aangevraagde geld ook anders kunnen besteden”.

•  Panoramatafel
Herman Ferguson geeft nog een toelichting over de manier waarop stage lopende scholieren een bijdrage gaan leveren aan de realisatie van het project.De deelnemersvergadering besluit om dit project in te dienen bij dS+V.

•  Nieuwe vergaderdatum, rondvraag, sluiting
De volgende ALV zal op 14 september worden gehouden. Locatie wordt nader bekend gemaakt.

Henk: a.s. zaterdag 18-6 is het Rotterdamse dorpendag.
Arjan: op 29 juni is er vanaf 18:30 in d'Olifant de Charloisse Ondernemers ontmoeting. Aanmelden kan via Arjan van Es.

 

TOP

dick v.d. sande - stichting blommenfesteijn - hommes advocatenkantoor - autobedrijf schobben - werkgroep oud charlois - charloisse poort
stichting historisch charlois - familie ferguson - gerard van den broek - bureau b & w - deelgemeente charlois - sites4less - tineke teunen
expositieruimte klein 14 - winkeliersvereniging hart van charlois - de rotterdamsche brouwerij - hervormde wijkgemeente charlois
Stichting Laleli Moskee - Snackbar Atoom - Cafe Het Nieuwe Concert